"Регионално депо за отпадъци-Монтана"ЕООД

nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Търсене

Последни ОП

grafik

регионално депо за отпадъци - Монтана„Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД е еднолично дружество, 100% собственост на община Монтана, което извършва дейности по третиране на отпадъци – предварително сепариране и депониране.

Регионално депо за отпадъци – Монтана е изградено със средства от предприсъединителния финансов инструмент ИСПА и е пуснато в експлоатация през м. януари 2006 г. Отчитайки принципите на Европейското и Национално законодателство община Монтана със средства на Държавния бюджет на Р България построява и Завод за сепариране, като в експлоатация е пусната инсталацията за предварително сепариране на твърди битови отпадъци и отделяне на рециклируеми компоненти, която започна работа на 05.06.2012 г. Общата площ на регионалната система за управление на отпадъците е 189 dka, капацитета на сепариращата инсталацие е 20 t/h, а капацитета на клетките за депониране е 911 400 t. Регоналната система обслужва 12 общини с население около 170 000 души.

Регионално депо за отпадъци-ц. Крапчене, МонтанаДепо за отпадъци - Монтана, Сепарираща инсталация

Всички сгради, машини и съоръжения община Монтана е предоставила на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД. Дейностите по третиране на отпадъците и контрол по всички компоненти на околната среда се извършват съгласно Комплексно разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите.

Съгласно комплексното разрешително по чл. 117 от ЗООС, издадено от МОСВ / КР № 162-Н1/2010 година/ оператор на депото е община Монтана.

С Договор община Монтана е възложила на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД да изпълнява своята дейност съгласно КР.

Регионално депо за отпадъци-Монтана, общ изглед

Комплексното разрешително е за експлоатация на следната инсталация - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Берковица, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм.